Superieure gevelisolatie door ruimtevaarttechnologie. Airofill®.

exclusief ontwikkeld en aangebracht door Takkenkamp

Algemene inkoopvoorwaarden

Airofill®: superieure gevelisolatie voor smalle spouwmuren

Algemene inkoop- en onderaanneming voorwaarden van Takkenkamp Groep BV. en de ondernemingen die met haar in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b BW. Ingangsdatum 13 juni 2019, versie 20190613.

Algemeen

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. Takkenkamp: Takkenkamp Groep B.V.en/of één of meer van haar dochtermaatschappijen.
 2. Opdrachtnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie Takkenkamp een opdracht verstrekt of onderhandelt over de totstandkoming van een opdrachtverstrekking, uitmondend in een overeenkomst.
 3. Principaal: de opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.
 4. Bouwdirectie: de directie volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.
 5. Overeenkomst: een document waarin over en weer de rechten en verplichtingen van Takkenkamp en Opdrachtnemer zijn vastgelegd.
 6. Hoofdaannemingsovereenkomst: de Overeenkomst tussen Takkenkamp en de Principaal.
 7. Project: de opdracht omschreven in de Hoofdaannemingsovereenkomst.
 8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.
 9. Levering van zaken: levering van zaken waaronder mede begrepen alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder “Uitvoering van werken”.
 10. Uitvoering van werken: het verrichten van ontwerp- en/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.
 11. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de Levering van zaken is naast het bepaalde in het algemeen gedeelte (I) het bepaalde in het bijzonder gedeelte inkoopvoorwaarden (II A) toepasselijk. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in het bijzonder gedeelte inkoopvoorwaarden.

Kernwaarden Takkenkamp Groep BV

Artikel 2: Integriteit & respect voor mens en milieu

 1. De Opdrachtnemer, alsook de ondernemingen die met Opdrachtnemer in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b BW, zijn medewerkers, alsmede door hem ingeschakelde onderaannemers, werknemers en leveranciers zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de vigerende versie van “Werken bij Takkenkamp” en handelen in overeenstemming met de inhoud, de opgenomen principes en eisen. welke op verzoek zal worden toegezonden.
 2. Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van gedragingen die in strijd zijn met de vingerende versie van “Werken bij Takkenkamp” is Takkenkamp gerechtigd een audit te laten uitvoeren door een (eventueel) onafhankelijke partij. De Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen, alsook zorgdragen dat de in art 2.1 genoemde partijen en personen hun medewerking verlenen. Op het moment dat de conclusies van de audit met zich brengen dat de gedragingen in strijd zijn met “werken bij Takkenkamp”, zal Opdrachtnemer direct zorgen dat Opdrachtnemer en/of de in art 2.1 genoemde partijen en personen weer handelen overeenkomstig “werken bij Takkenkamp”, waarbij Opdrachtnemer eventuele schade voor zijn rekening zal nemen waaronder de kosten van voornoemde audit. Het handelen in strijd zijn met “werken bij Takkenkamp’ wordt beschouwd als een materiële tekortkoming.

Artikel 3: Veiligheid en milieu

 1. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de veiligheid van projectmedewerkers, ketenpartners en de omgeving van het Project te waarborgen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Tevens stimuleert Opdrachtnemer dat alle betrokkenen proactief handelen ten aanzien van veiligheid. Opdrachtnemer zorgt dat Opdrachtnemer, zijn medewerkers, alsmede door hem ingeschakelde onderaannemers, werknemers en leveranciers zich gedragen volgens de regels zoals vastgelegd in “werken bij Takkenkamp”. Deze zijn te vinden op de vestigingen en digitaal op te vragen.
 2. Opdrachtnemer is verplicht de instructies, eisen en aanwijzingen van Takkenkamp, de Bouwdirectie of overheidsinstanties zoals de arbeidsinspectie, stipt na te leven.
 3. De Opdrachtnemer verklaart in bezit te zijn van het certificaat ”VCA*” of ”VCA**”. Kopie van dit certificaat dient voor aanvang Werkzaamheden in het bezit te zijn van Takkenkamp.
 4. De opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings (periodieke veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de regels en voorschriften welke voor het Project van toepassing zijn.
 5. De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van alle certificaten welke wettelijk en (indien van toepassing) volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden. Kopieën worden op eerste verzoek van Takkenkamp verstrekt.
 6. De opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen dat tijdens aan en afvoer van materieel en/of materialen en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden op het bouwterrein en de vestigingen geen bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht er echter toch bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden dan verplicht de opdrachtnemer zich tot het terstond nemen van passende maatregelen en het melden aan Takkenkamp van deze verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de oorspronkelijke situatie. De Opdrachtnemer vrijwaart Takkenkamp voor aanspraken van derden ter zake.
 7. Bij niet nakoming door de opdrachtnemer van één of meer van de in de vorige leden omschreven verplichtingen of gedragingen, heeft Takkenkamp het recht de persoon wiens gedragingen het betreft van het project weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen.

Overeenkomst

Artikel 4: Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 1. De opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 6 weken. In het geval de opdrachtnemer zijn offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door Takkenkamp, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van het project door de Principaal aan Takkenkamp.
 2. De opdrachtnemer dient de hem toegezonden en in onderling overleg tot stand gekomen Overeenkomst ongewijzigd en ondertekend aan Takkenkamp te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de overeenkomst te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Overeenkomst en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Op alle Overeenkomsten van Takkenkamp zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen (met dien verstande dat voor “Principaal” moet worden gelezen “Takkenkamp” en dat als Opdrachtnemer gezien dient te worden opdrachtnemer onder de Hoofdaannemingsovereenkomst):
  a. alle op de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het toepasselijke bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestek wijzigingen;
  b. al het overige waardoor Takkenkamp uit hoofde van de Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de Bouwdirectie en/of de Principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de Overeenkomst en indien en voor zover Opdrachtnemer daarvan kennis heeft kunnen nemen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert te allen tijde boven het gestelde onder lid a en b. 4.4 De in het kader van de Werkzaamheden van toepassing zijnde technische en administratieve bepalingen van het bestek en de daarbij behorende tekeningen, alsmede proces-verbaal en/of staat van aanwijzing, toelichtingen, aanvullingen en overige ter zake relevante bescheiden zijn voor de Opdrachtnemer bij Takkenkamp ter inzage beschikbaar. Desgevraagd zullen van deze stukken aan de Opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. De Opdrachtnemer wordt geacht inzage in voornoemde stukken te hebben gehad en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.

Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

Artikel 5: Waarschuwingsplicht

 1. Opdrachtnemer is verplicht Takkenkamp schriftelijk te waarschuwen, indien inlichtingen, gegevens, planningen, werkwijzen, instructies, en dergelijke, verstrekt door of namens Takkenkamp of beslissingen genomen door of namens Takkenkamp, fouten bevatten of gebreken vertonen of hij vermoedt dat er sprake is van dergelijke fouten of gebreken. Indien Opdrachtnemer nalaat de in de vorige volzin bedoelde schriftelijke mededeling te doen, is hij aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn nalaten.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden over de inhoud van de Overeenkomst en alle informatie en zaken in dat kader ontwikkeld, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord.
 2. De Opdrachtnemer zal door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel en/of door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten.
 3. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst voortduren.

Artikel 7: Non-concurrentie

 1. De Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal betreffende het Project waarvoor door Takkenkamp met de Principaal onderhandelingen worden gevoerd of een Hoofdaannemingsovereenkomst wordt of is aangegaan.

Artikel 8: Uitbesteding en inlening

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Takkenkamp, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is het de Opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden ofwel gebruik te maken van ingeleende werknemers.
 2. Bij inlening van werknemers als in het vorig lid bedoeld, is de Opdrachtnemer verplicht de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 18 strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringsverplichting van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 18.1.
 3. Indien de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvoor onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze Overeenkomst deel dienen uit te maken, in dier voege dat de Opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Takkenkamp en de leverancier/onderaannemer die van de Opdrachtnemer.

Artikel 9: Verzekering

 1. De Opdrachtnemer is gehouden genoegzame verzekering(en), met een minimale dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis/aanspraak, ter dekking van zijn (ontwerp) aansprakelijkheid af te sluiten, bij gebreke waarvan Takkenkamp gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden onverminderd de overige rechten van Takkenkamp. Verzekering van zijn aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst of de wet.
 2. Indien meerdere verzekeringen van toepassing zijn bij een schade gaat de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer te allen tijde voor op andere verzekeringen.
 3. Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient de Opdrachtnemer het risico van aansprakelijkheid voor schade jegens Takkenkamp en/of derden te verzekeren overeenkomstig de wettelijke vereisten en met inachtneming van het van toepassing zijnde bestek en/of andere contractuele bepalingen. De verzekeringspolissen dienen onder meer te voldoen aan de navolgende voorwaarden:
  a. Takkenkamp dient in verband met de Overeenkomst als medeverzekerde op de polis van de Opdrachtnemer te worden aangemerkt;
  b. de motorrijtuigen- en werkmaterieelverzekeringen mogen geen uitsluitingen bevatten ten aanzien van het zogenaamde werkrisico en/of schade aan ondergrondse zaken, zoals maar niet beperkt tot kabels en leidingen.
 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen die de Principaal stelt aan de inhoud van de verzekering van Takkenkamp en de daadwerkelijke inhoud van de verzekering van Takkenkamp prevaleert de laatste. Dat wil zeggen dat de Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op de betreffende eisen van de Principaal.
 5. De Opdrachtnemer is gehouden aan de polisverplichtingen zoals deze in de door Takkenkamp en/of Principaal afgesloten verzekeringen zijn/worden vastgelegd. In geval de Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming hiervan is Takkenkamp gerechtigd om deze verplichtingen namens en voor rekening van de Opdrachtnemer na te komen.
 6. Aanspraken op enige eventueel door Takkenkamp (of de Principaal) afgesloten verzekeringen ontstaan eerst door een daartoe strekkende verklaring door Takkenkamp (of de Principaal) aan de betreffende verzekeraar(s).
 7. Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor rekening van de Opdrachtnemer voor zover schade voor rekening of risico van Opdrachtnemer komt.

Artikel 10: Certificaten

 1. Indien in de Overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de Opdrachtnemer zorg, dat deze uiterlijk binnen twee weken na oplevering van de Werkzaamheden in het bezit van Takkenkamp zijn, tenzij in de Overeenkomst een eerder tijdstip is genoemd.

Artikel 11: Garantie & conformiteit

 1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of de wet garandeert de Opdrachtnemer gedurende de in de Overeenkomst te bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode van tien jaar geldt, dat de Werkzaamheden inclusief de daarvoor gebruikte zaken ten minste zijn: a. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal; en b. in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst (en de daarbij behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden) is bepaald en geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in de Overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld; en van deugdelijk materiaal en goede uitvoering zijn, uitgevoerd door vakbekwame personen onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van toepassing, ten minste gelijk zijn aan door de Opdrachtnemer aan Takkenkamp ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen. Het geleverde zal overigens volledig in staat zijn de beoogde prestaties te leveren, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst en ten tijde van de feitelijke levering (zodra het geleverde op de overeengekomen plaats van levering door Takkenkamp in ontvangst is genomen) geldende normen, keurkenmerken, wetten en overheidsvoorschriften.
 2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt met dien verstande dat, indien Takkenkamp vóór opdrachtverlening bekend maakt dat hij op grond van het van toepassing zijnde bestek jegens de Principaal gehouden is voor de Werkzaamheden een bepaalde garantie te verstrekken, de Opdrachtnemer verplicht is jegens Takkenkamp diezelfde garantie te verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie geldt.
 3. De in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde garanties gelden (i) ingeval van Levering van Zaken vanaf de dag van levering, (ii) ingeval van onderaanneming, vanaf de dag van oplevering van het Project (dan wel deeloplevering van die Werkzaamheden) door Takkenkamp aan de Principaal en (iii) ingeval van geleverde technische componenten en installaties in het bijzonder, vanaf de dag van ingebruikname of inbedrijfstelling.
 4. Onverminderd de overige aanspraken van Takkenkamp, zal de Opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening op eerste aanzegging van en in overleg met Takkenkamp zo spoedig mogelijk herstellen.
 5. Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie opnieuw in.
 6. De Opdrachtnemer is gehouden zijn organisatie zodanig in te richten en ingericht te houden dat van elk onderdeel en/of component van de levering de herkomst traceerbaar is op onder andere productie en herkomsthistorie.

Artikel 12: Prijs en hoeveelheid

 1. Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Geen verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen gelden voor levering van de zaken franco en zijn inclusief alle in- en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen en inclusief alle kosten van verzekering, echter exclusief B.T.W. Ook valutaverschillen (verschillen in wisselkoers tussen het moment van bestellen en leveren/factureren) hebben geen invloed op de prijs.
 3. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient zonder dat de Opdrachtnemer gerechtigd is prijs- aanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het Project vereist.
 4. De Opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden, in geval en voor zover Takkenkamp dat beroep ook heeft op de Principaal.

Artikel 13 Facturering

 1. De door de opdrachtnemer aan Takkenkamp te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968.
 2. Indien artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing is/zijn dient de opdrachtnemer op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: a. het contract – bestelbonnummer dat op het werk / levering betrekking heeft; b. het werk en de plaats(en) van uitvoering / levering waarop de factuur betrekking heeft; c. het tijdvak en de verrichte prestatie / levering waarop de factuur betrekking heeft; d. (indien van toepassing)de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag; e. naam, adres en woonplaats van de opdrachtnemer; f. BTW-nummer van de opdrachtnemer; g. een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid met vermelding van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet toepasselijk met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting; h. het loonbelastingnummer van de opdrachtnemer; i het nummer van de G-rekening van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 26 (Ketenaansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid).
 3. Facturen van de opdrachtnemer moeten in enkelvoud worden ingediend met vermelding van het door Takkenkamp aangegeven project, project-/order- of contractnummer alsmede de datum van de opdracht. De factuur dient ingediend te worden conform instructie van de betreffende dochtermaatschappij die optreedt als Takkenkamp (specifiek e-mail adres), tenzij schriftelijk een andere wijze van facturering is overeengekomen.
 4. De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van Takkenkamp voorakkoord getekende bestel/ ontvangstbonnen respectievelijk mandagenstaten.
 5. Indien er arbeid geleverd wordt dient de opdrachtnemer conform de gebruiksinstructie gebruik te maken van het “onderaannemersportaal” van Takkenkamp Groep alvorens er facturen ingediend worden.
 6. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
 7. De opdrachtnemer is verplicht Takkenkamp desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van de principaal 13.8 De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Takkenkamp de door deze verlangde zekerheid stellen
 8. Facturen die niet aan de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald .

Artikel 14: Hulpmiddelen en Materialen

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van uit te voeren Werkzaamheden benodigde hulpmiddelen en alle benodigd materieel, zoals steigers, hoogwerkers e.d. Alle transporten van materialen en materieel zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtnemer kan slechts met toestemming van Takkenkamp gebruikmaken van hulpmiddelen van Takkenkamp. Dat gebruik is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal Takkenkamp vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Indien en voor zover er voor de Werkzaamheden materialen benodigd zijn welke door Takkenkamp dienen te worden geleverd, zullen deze materialen op afroep aan de Opdrachtnemer worden geleverd. De zorg voor deze materialen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en transport van de materialen op het Project en voor eventuele retourzendingen.

Artikel 15: Vergunningen

 1. De Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de vergunningen verbandhoudende met de uitvoering van zijn Werkzaamheden als opgenomen in de (Hoofdaannemings) Overeenkomst.
 2. De Opdrachtnemer dient de voorschriften als gesteld in de voor het Project verleende vergunningen na te leven en in acht te nemen.

Artikel 16: Organisatie bouwplaats

 1. De Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Takkenkamp gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. Takkenkamp kan echter de Principaal (of diens gemachtigde) schriftelijk verzoeken na overleg met de Opdrachtnemer, diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de Opdrachtnemer te geven.
 2. Algemeen of ter plaatse van het Project erkende, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de Opdrachtnemer en zijn medewerkers, die Werkzaamheden uitvoeren op het Project. Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor de Opdrachtnemer zullen niet op Takkenkamp verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking bij Takkenkamp of bij derden, daaronder begrepen de Principaal, niet van de diensten van de Opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.
 3. De door de Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden, waarbij de Opdrachtnemer zich aanpast aan de vakantie-, werk- en schafttijden van Takkenkamp. Indien Takkenkamp verlangt dat gedurende het winterseizoen wordt doorgewerkt, is de Opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
 4. De namen (voorzien van BSN nummer, nationaliteit, ID nummer, soort ID en vervaldatum) van door de Opdrachtnemer op het Project tewerkgestelde werknemers dienen tijdig en voordat zij de bouwlocatie betreden aan de uitvoerder van het uit te voeren Project kenbaar te worden gemaakt. De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat elke persoon wordt aangemeld. Opdrachtnemer ontvangt hiervoor (uiterlijk een week voor aanvang Werkzaamheden) een uitnodiging met bijbehorende link. Indien de registratie niet of niet volledig heeft plaatsgevonden zal de toegang tot de bouwlocatie geweigerd kunnen worden.
 5. Takkenkamp heeft de bevoegdheid werknemers van de Opdrachtnemer de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen en/of deze te laten verwijderen, wegens niet identificeren, ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.
 6. Er dient tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden steeds een persoon aanwezig te zijn namens Opdrachtnemer die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens Takkenkamp op te volgen en deze onverwijld aan de Opdrachtnemer over te brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij de uitvoerder van Takkenkamp en bij de eventuele Bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de Werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van Takkenkamp.
 7. De Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening het bij zijn Werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant materiaal en verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te ruimen en conform de instructies met betrekking tot afvalscheiding die Takkenkamp specifiek heeft opgelegd. Opruiming van het vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van de Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
 9. Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de Opdrachtnemer verplicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen conform het Bureau Weerverletbestrijding van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

Artikel 17: Cessie en verpanding van vorderingen

 1. Het is niet mogelijk voor Opdrachtnemer om vorderingen die de Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst met Takkenkamp heeft of zal verkrijgen op Takkenkamp (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Takkenkamp ingevolge de wet aansprakelijk is) aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. De vorderingen van Opdrachtnemer op Takkenkamp zijn zodoende goederenrechtelijk niet overdraagbaar, en daardoor tevens niet verpandbaar, in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, respectievelijk artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW.
 2. Opdrachtnemer mag te allen tijden Takkenkamp schriftelijk verzoeken om de goederenrechtelijke niet-overdraagbaarheid van een duidelijk bepaalde en gedefinieerde vordering c.q. vorderingen op te heffen. De niet-overdraagbaarheid van de duidelijk bepaalde en gedefinieerde vordering c.q. vorderingen is pas opgeheven nadat dit schriftelijk is bevestigd door Takkenkamp.

Artikel 18: Diverse wet- en regelgeving

 1. Opdrachtnemer is verplicht aan alle voorschriften te voldoen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (WAADI), de Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) en de Wet op de identificatieplicht (WID). Opdrachtnemer vrijwaart Takkenkamp van enige boetes en/of sancties en/of schade (als inkomensderving of aanspraken van Principaal en/of derden) wegens overtreding van deze wettelijke voorschriften.
 2. De Opdrachtnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Werkzaamheden alle relevante normen en voorschriften na te leven en in acht nemen.
 3. Opdrachtnemer garandeert de voor hem toepasselijke CAO(‘s) na te leven en aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies, sociale verzekeringen, alsmede van loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen te voldoen (mede in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid).
 4. In het kader van de naleving van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijkheid zorgt de Opdrachtnemer dat er te allen tijde een G-rekening beschikbaar is.
 5. De verplichtingen van de Opdrachtnemer omvatten mede: a. het op verzoek van Takkenkamp tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, alsmede het opgeven van zijn BTW-nummer en van het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist is; b. het op verzoek van Takkenkamp, voordat medewerkers de Werkzaamheden aanvangen, overhandigen van een staat, bevattende de namen van alle werknemers die door hem direct of indirect te werk zijn gesteld; c. het wekelijks invullen van het onderaannemersportaal” tbv uren en mandagenregistratie ter zake van de aan hem opgedragen Werkzaamheden. In geval van buitenlandse werknemers is de Opdrachtnemer verplicht voor iedere werknemer een Nederlands BSN nummer aan te vragen en hiervan opgaaf te doen aan Takkenkamp indien in Nederland belastingplicht ontstaat; d. het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als Takkenkamp wenst, aan Takkenkamp verstrekken van een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Indien de Opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400 certificaat; e. het vrijwaren van Takkenkamp voor de aansprakelijkheid van Takkenkamp jegens en boetes opgelegd door de Principaal en/of derden wegens het niet naleven door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, dan wel ingevolge de wet;
 6. De door Takkenkamp aan de Opdrachtnemer te verrichten betalingen zullen voorts geschieden onder de voorwaarde dat voorafgaande aan tewerkstelling Takkenkamp op de hoogte wordt gesteld wanneer op het werk werknemers uit andere EU-landen dan Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de desbetreffende werknemers en onder overlegging van bewijzen (zoals bijvoorbeeld een A1- formulier) waaruit blijkt dat de sociale verzekeringspremies voor deze werknemers voor de duur van de te verrichten Werkzaamheden in het desbetreffende andere EU-land worden afgedragen. Daarnaast dient, indien van toepassing, een kopie van het EHIC (European Health Insurance Card) te worden overgelegd op basis waarvan in Nederland medische zorg kan worden verleend.
 7. Indien Takkenkamp redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat de Opdrachtnemer ter zake van de Werkzaamheden een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de Overeenkomst is vastgesteld, kan hij dat percentage wijzigen.
 8. Indien op grond van de wet Takkenkamp aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, heeft Takkenkamp verhaal op de Opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door Takkenkamp.
 9. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de voor hem toepasselijke CAO(‘s) jegens zijn werknemers niet nakomt en Takkenkamp aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft Takkenkamp jegens de Opdrachtnemer verhaal voor het gehele bedrag te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door Takkenkamp.
 10. Indien de Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient de Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan, Takkenkamp daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer jegens Takkenkamp van rechtswege in verzuim is. Takkenkamp is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 11. De Opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de Werkzaamheden op het werk een persoon aanwezig is die zowel in het Nederlands als in de betreffende vreemde taal met de werknemers van de Opdrachtnemer kan communiceren.
 12. De werknemers van de Opdrachtnemer dienen aan te tonen dat arbeid voor hen vrij is toegestaan of dienen te beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning wanneer zij niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) met uitzondering van Kroatië.
 13. De werknemers van de Opdrachtnemer dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig identiteitsbewijs en, voor zover van toepassing, een geldige tewerkstellingsvergunning, te kunnen tonen. Takkenkamp kan hen hierop periodiek (steekproefsgewijs) controleren. Indien een vereist document ontbreekt, zal Takkenkamp hem de toegang tot het werk ontzeggen of van het werk verwijderen. Indien Takkenkamp hierdoor schade lijdt, zal deze schade volledig op de Opdrachtnemer worden verhaald.
 14. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Takkenkamp ervoor zorgdragen dat alle documenten, waaronder ID’s (indien vereist), waarvan Takkenkamp in het kader van de WID, WAV een afschrift verlangt, aan Takkenkamp worden overgelegd.
 15. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 16. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties inzage in deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. Indien uit de audit naar voren komt dat Opdrachtnemer niet aan de verplichtingen genoemd in bovenstaande leden voldoet, komen de kosten van de audit, alsmede bijbehorende kosten, voor rekening van de Opdrachtnemer.
 17. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan Takkenkamp, dan wel aan een door Takkenkamp daartoe gemachtigde, inzage in deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Werkzaamheden alsmede bij het constateren van onregelmatigheden.
 18. Opdrachtnemer vrijwaart Takkenkamp tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot loonbetaling die voortvloeien uit Werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden alsmede tegen eventueel aan Takkenkamp en/of derden opgelegde boetes als gevolg van overtreding van de WID en WAV. Rechten en verplichtingen Takkenkamp

Artikel 19: Compensatie

 1. Takkenkamp is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen hij zelf of één van de overige dochtermaatschappijen van Takkenkamp Groep , dan wel een minderheidsdeelneming waarin een dochtermaatschappij van Takkenkamp Groep deelneemt, van de Opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere Overeenkomst. Takkenkamp is daarbij niet gebonden aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen hetgeen op de G-rekening en hetgeen op de gewone rekening van de Opdrachtnemer gestort dient te worden en is mitsdien gerechtigd de in compensatie te brengen vordering geheel of in de door zijn gewenste omvang te compenseren met hetgeen hij ten gunste van de gewone rekening van de Opdrachtnemer verschuldigd is.
 2. Takkenkamp bedingt bij wijze van derdenbeding ten behoeve van de ondernemingen die met hem in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b BW, dat deze ondernemingen vorderingen van Opdrachtnemer op hen kunnen verrekenen met vorderingen die Takkenkamp op Opdrachtnemer heeft.

Artikel 20: Opschortingsrechten

 1. De Opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.
 2. Takkenkamp is, onverminderd de (opschortings)rechten die Takkenkamp op grond van de wet toekomen, gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de Opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
 3. De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.

Artikel 21: Betaling en eindafrekening

 1. Indien de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan de Opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan Takkenkamp factureren, waarna betaling door Takkenkamp zal geschieden binnen dertig (30) dagen.
 2. De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na de laatste levering (ingeval Levering van zaken) c.q. na oplevering van zijn Werkzaamheden (in geval van Uitvoering van werken). Takkenkamp zal slechts betalen:
  a. zodra de Werkzaamheden of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door de Opdrachtnemer naar genoegen zijn uitgevoerd;
  b. na ontvangst door Takkenkamp van een factuur conform het bepaalde in artikel 13 (Facturering); en
  c. nadat de Opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het Project betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing heeft betaald.
 3. De Opdrachtnemer is gehouden zijn eindafrekening binnen 4 weken na oplevering van zijn Werkzaamheden bij Takkenkamp in te dienen. Indien de Principaal en Takkenkamp een onderhoudstermijn zijn overeengekomen, dient de eindafrekening binnen 4 weken na afloop van die onderhoudstermijn te zijn ingediend.
 4. Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door de Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de Overeenkomst door Takkenkamp is terugontvangen.
 5. Betaling door Takkenkamp voor de (gedeelten van) de Werkzaamheden ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst of de wet.
 6. Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de Opdrachtnemer, Takkenkamp zijn Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet uitvoeren, heeft Takkenkamp het recht om voor rekening van de Opdrachtnemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers van de Opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de Werkzaamheden, waarvoor deze nog geen betaling heeft genoten. Takkenkamp gaat hiertoe niet over dan na de Opdrachtnemer ter zake te hebben gehoord. De betaling van Takkenkamp strekt in mindering op de totaalsom.

Artikel 22 Inspectie en keuring

 1. Takkenkamp en/of de Principaal en/of de Bouwdirectie hebben te allen tijde het recht de Werkzaamheden te inspecteren of te keuren. Als dan zal de Opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
 2. De kosten van de inspectie en/of keuring komen ten laste van de Opdrachtnemer in geval de Werkzaamheden door Takkenkamp en/of Principaal en/of Bouwdirectie worden afgekeurd.
 3. Inspectie of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst of de wet. Diversen

Artikel 23 Intellectueel eigendom

 1. Alle (aanspraken op) bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder maar niet beperkt tot merkrechten, databankrechten, knowhow en auteursrechten (de “IE-rechten”), met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit of ontstaan in het kader van de Werkzaamheden dan wel de Overeenkomst (het “Resultaat”), berusten bij Takkenkamp. Opdrachtnemer draagt hierbij de (aanspraken op) de IE-rechten – voor zover nodig – (bij voorbaat) om niet over aan Takkenkamp welke overdracht en levering Opdrachtnemer hierbij (bij voorbaat) aanvaardt.
 2. Takkenkamp en Opdrachtnemer erkennen uitdrukkelijk dat artikel 23.1 dient te worden gezien als de akte van overdracht van de (toekomstige) IE-rechten op het Resultaat. Voor zover de hiervoor genoemde overdracht niet resulteert in de overdracht van de IE-rechten aan Takkenkamp (bij voorbaat), zal Opdrachtnemer op ieder eerste schriftelijke verzoek van Takkenkamp onmiddellijk iedere handeling verrichten ten behoeve van de overdracht van de IE-rechten, waaronder maar niet beperkt tot het tekenen van een schriftelijke overdrachtsakte of enig ander document dat tot doel heeft dat de IE-rechten op het Resultaat worden overgedragen aan Takkenkamp. In dit verband verleent Opdrachtnemer hierbij aan Takkenkamp tevens een onherroepelijke volmacht om namens Opdrachtnemer al hetgeen te verrichten dat noodzakelijk is voor de overdracht van de IE-rechten op het Resultaat aan Takkenkamp.
 3. Opdrachtnemer doet afstand van zijn persoonlijkheidsrechten in de zin van art. 25 Auteurswet.
 4. Ter verduidelijking, maar zonder daarmee enige beperking aan te brengen, verklaren partijen dat de overdracht krachtens artikel 23.1 meebrengt dat Takkenkamp het Resultaat en de daarop rustende IE-rechten mag gebruiken respectievelijk (laten) exploiteren op welke wijze en in welke vorm dan ook, zonder dat daaraan enige beperking is verbonden.
 5. De overdracht van de IE-rechten vindt plaats zonder dat Takkenkamp daarvoor aan Opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd is. In het door Opdrachtnemer genoten vergoeding voor haar in opdracht van Takkenkamp verrichte Werkzaamheden wordt de Opdrachtnemer voor deze overdracht geacht te zijn gecompenseerd.
 6. Alle eigendoms- en IE-rechten op tekeningen, berekeningen, modellen, werkwijzen, computerbestanden en andere informatie(dragers) en bescheiden (al dan niet van elektronische aard) (het “Materiaal”), die Takkenkamp in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt, berusten bij Takkenkamp. Het materiaal dient op eerste verzoek van Takkenkamp aan Takkenkamp te worden geretourneerd, voor rekening van de Opdrachtnemer.
 7. De Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk op enig IE-recht van derden zal opleveren. De Opdrachtnemer vrijwaart Takkenkamp zonder enige beperking voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze IE-rechten. De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtnemer blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst voortduren. Artikel

Artikel 24 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die Takkenkamp of derden, daaronder begrepen de Principaal, lijdt c.q. lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boeten en/of andere strafmaatregelen die worden opgelegd aan Takkenkamp, de Principaal en/of derden ten gevolge van een doen en/of nalaten van de Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer zal Takkenkamp vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake en Takkenkamp zo nodig schadeloos stellen.Artikel 25 Ontbinding / opzegging
 1. Elke tussen Takkenkamp en Opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele verstrijken van een in de Overeenkomst genoemde termijn is de Opdrachtnemer in verzuim. Door Takkenkamp aan Opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af.
 2. In de volgende gevallen is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is Takkenkamp gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of op te zeggen, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding en onverminderd Takkenkamp toekomende rechten op grond van de wet:
  a. indien de Opdrachtnemer een of meer van zijn materiële contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt, of Takkenkamp uit een mededeling van de Opdrachtnemer moet afleiden dat deze in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten;
  b. opzegging of ontbinding van de Hoofdaannemingsovereenkomst;
  c. ingeval van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) (voorlopige) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) onder curatele stelling, van de Opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de Opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;
  d. indien activa van de Opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;
  e. indien de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
  f. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  g. indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst door overmacht niet kan nakomen;
  h. indien de Opdrachtnemer komt te overlijden;
  i. indien de Opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt;
  j. indien door Principaal is vastgesteld dat Opdrachtnemer niet (meer) aan de in het kader van de aanbestedingsprocedure van de Hoofdaannemingsovereenkomst gestelde geschiktheidseisen voldoet, dan wel sprake is van een uitsluitingsgrond. Tevens is Takkenkamp in genoemde gevallen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtnemer aan een of meer derden op te dragen.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.
 4. Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft Takkenkamp, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze: a. voor rekening van de Opdrachtnemer de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken naar hem terug te sturen en/of het reeds uitgevoerde werk af te breken / en de voor deze Werkzaamheden reeds gedane betalingen terug te vorderen; b. de Werkzaamheden zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van de reeds door de Opdrachtnemer geleverde zaken en de door de Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.
 5. De vorderingen die Takkenkamp op Opdrachtnemer ten gevolge van de ontbinding of opzegging van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.
 6. De Opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en een (dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan Takkenkamp te melden.

Artikel 26 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Takkenkamp en de Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op gelijke wijze als in de Hoofdaannemingsovereenkomst is voorzien. Indien Takkenkamp geen opdrachtgever heeft, of indien tussen Takkenkamp en de Principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen Takkenkamp en de Opdrachtnemer, met uitzondering van de gewone rechter, beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, met dien verstande dat Takkenkamp bevoegd blijft een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. De Overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG: Convention on the International Sales of Goods) is uitgesloten.

Artikel 27 Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

II A BIJZONDER GEDEELTE: INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 28 Wijze van levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco werk. Het transport van de zaken vindt derhalve voor rekening en risico van de Opdrachtnemer plaats.
 2. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) Takkenkamp.
 3. Lossen en tassen buiten de normale werktijden van Takkenkamp kan alleen plaatsvinden na diens voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald.
 4. De zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking. Takkenkamp heeft te allen tijde het recht de (transport) verpakkingsmaterialen voor rekening van de Opdrachtnemer aan deze te retourneren.

Artikel 29 Plaats van levering

 1. De Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats zoals vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal levering geschieden op de bouwplaats, waarbij de exacte plaats van levering op de bouwplaats wordt bepaald in nauw overleg met Takkenkamp.
 2. Indien Takkenkamp vóór de levering verlangt, dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal de Opdrachtnemer gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

Artikel 30 Tijdstip van levering

 1. De leveringen dienen op het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden/ plaats te vinden dan wel overeenkomstig het door Takkenkamp vastgestelde schema. Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daardoor door Takkenkamp geleden schade op eerste verzoek te vergoeden.
 2. De Opdrachtnemer is gebonden aan het in de Overeenkomst vastgestelde tijdstip van levering, dan wel het door Takkenkamp vastgestelde leveringsschema, met dien verstande dat Takkenkamp gerechtigd is het tijdstip c.q. het schema van levering nader vast te stellen door afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het Project, zulks zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of enig andere vorm van vergoeding, tenzij een en ander onredelijk bezwarend is voor Opdrachtnemer.
 3. Takkenkamp is daarnaast gerechtigd indien de voortgang van het Project zulks vereist, de volgorde van de door de Opdrachtnemer te verrichten leveringen nader te bepalen, ook indien in de Overeenkomst een bepaalde volgorde is opgenomen.
 4. Indien om welke reden ook Takkenkamp niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de Opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.
 5. De Opdrachtnemer is jegens Takkenkamp aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan Takkenkamp worden gegeven wegens te late oplevering van (gedeelten van) het Project, ten gevolge van aan de Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging.
 6. Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Takkenkamp.

Artikel 31 Annulering/wijziging van de bestelling

 1. Takkenkamp behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te annuleren en/of wijzigen.
 2. Annulering of wijziging van de bestelling door Takkenkamp geeft Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden en schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 32 Eigendomsovergang; risico, aanvaarding, ter beschikking gestelde zaken

 1. De eigendom van te leveren en/of te vervaardigen zaken wordt geacht over te zijn gegaan op Takkenkamp op het moment waarop de zaken als zijnde bestemd voor Takkenkamp worden gesepareerd c.q. aangeduid dan wel op het moment waarop Takkenkamp aan zijn (gedeeltelijke) betalingsverplichting heeft voldaan. Het risico van de te leveren en/of te vervaardigen zaken blijft bij Opdrachtnemer tot het moment dat deze door Takkenkamp in ontvangst zijn genomen.
 2. Door Takkenkamp ter beschikking gestelde zaken zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van Takkenkamp en zullen als zodanig op voor derden herkenbare wijze door de Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden; bedoelde zaken worden geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij de Opdrachtnemer binnen vier werkdagen na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Takkenkamp de bedoelde zaken aanwijzen en die zaken aan Takkenkamp af- en overgeven.
 3. In geval van afkeuring van de geleverde zaken door Takkenkamp blijven de geleverde zaken eigendom van de Opdrachtnemer en wordt ook het risico geacht bij de Opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op Takkenkamp te zijn overgegaan. Takkenkamp is in dat geval niet gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. De Opdrachtnemer zal Takkenkamp in dat geval crediteren voor reeds in rekening gebrachte bedragen en zal reeds door Takkenkamp betaalde bedragen onverwijld aan Takkenkamp terugbetalen.

Artikel 33 Acceptatie en weigering

 1. De levering wordt eerst geacht door Takkenkamp te zijn aanvaard, wanneer deze levering is goedgekeurd.
 2. Takkenkamp en/of de Principaal en/of de Bouwdirectie hebben de bevoegdheid binnen een redelijke termijn het geleverde af te keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden gereclameerd, indien en voor zover deze door de Opdrachtnemer mochten worden toegepast, tegenover Takkenkamp niet gelden.
 3. Ingeval van afkeuring zal Takkenkamp de Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. De Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is Takkenkamp gerechtigd deze voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te retourneren.

Artikel 34 Retourzendingen; emballage

 1. Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten schuld van Takkenkamp liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door de Opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

II B BIJZONDER GEDEELTE: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 35 Aanvang en oplevering van de Werkzaamheden: termijnen

 1. De Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de Werkzaamheden een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen datum en/ of tijdstip waarop de Opdrachtnemer met de Werkzaamheden zal aanvangen is vermeld, zal Takkenkamp deze bepalen. De Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden uit overeenkomstig het van Takkenkamp ontvangen tijdschema en levert zijn Werkzaamheden op, op het tijdstip zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. De Werkzaamheden wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 (Opneming en goedkeuring) is opgenomen en goedgekeurd.
 3. Takkenkamp heeft het recht de volgorde van de uit te voeren Werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
 4. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Takkenkamp hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 5. De Opdrachtnemer is jegens Takkenkamp aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de Principaal en/of de Bouwdirectie aan Takkenkamp worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) de Werkzaamheden ten gevolge van een vertraging van Opdrachtnemer. Takkenkamp heeft het recht deze boetes en kortingen geheel (ook al betreft de tekortkoming slechts een gedeelte van de Werkzaamheden ) te verhalen op de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de betalingen die Takkenkamp nog aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 36 Opneming en goedkeuring

 1. De Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals deze door Takkenkamp en/of de Principaal en/of de Bouwdirectie zijn gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Opneming van de Werkzaamheden geschiedt op een – tot Takkenkamp – gerichte aanvraag van de Opdrachtnemer waarin de Opdrachtnemer aangeeft op welke dag de Werkzaamheden gereed zullen zijn. De aanvraag geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
 3. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 van dit artikel bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste drie dagen voor de opneming kenbaar gemaakt. Takkenkamp kan verlangen dat de Opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is.
 4. Nadat de Werkzaamheden zijn opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of deze al dan niet zijn goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de goedkeuring. De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
 5. De her-opneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen.
 6. De Opdrachtnemer zal de afgekeurde Werkzaamheden en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van Takkenkamp herstellen of vervangen, zonder dat Takkenkamp tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.
 7. Opneming of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst of de wet.
 8. Bij afkeuring van de Werkzaamheden of een onderdeel daarvan heeft Takkenkamp voorts het recht de betaling van de op deze Werkzaamheden of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.

Artikel 37 Onderhoudstermijn

 1. De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aan Takkenkamp en eindigt op het moment dat de onderhouds- termijn die voor het totale Project tussen de Principaal en Takkenkamp is overeengekomen eindigt, tenzij bij de Overeenkomst anders is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij (Hoofdaannemings)Overeenkomst is overeengekomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van het Project door Takkenkamp aan de Principaal.
 2. De Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van Takkenkamp voor eigen rekening tot genoegen van Takkenkamp en binnen een door Takkenkamp in billijkheid te stellen termijn te herstellen.
 3. Na afloop van de onderhoudstermijn zullen de Werkzaamheden wederom worden opgenomen om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 38 Meer- en minderwerk

 1. Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van Takkenkamp worden uitgevoerd. Takkenkamp is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.
 2. In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en door Takkenkamp worden betaald, Werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot de Werkzaamheden behorend, teneinde de Werkzaamheden overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen opleveren.
 3. Voor meer- en/of minderwerk gelden, onverminderd het overige in dit artikel bepaalde en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de voorwaarden van de Hoofdaannemingsovereenkomst.
 4. De Opdrachtnemer heeft geen recht op betaling van meerwerk indien Takkenkamp dit meerwerk niet betaald krijgt van zijn Principaal. 38.5 De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden. De in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en er dient, zonder dat de Opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het Project vereist.